AJAX - El sistema de seguretat sense fils més premiat a Europa

Política de Privacitat

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: Serveis Telemàtics PALAMOS SL (en endavant, la "Empresa" o el "responsable").
CIF: B17549700
Domicili: C / SANT JOSEP Nº 5 - 17230 - PALAMOS - GIRONA
Telèfon: 972314005
E-mail per a comunicacions en matèria de protecció de dades: [email protected]

 

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l'esmentat reglament, pel que disposa el marc legislatiu espanyol en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Al facilitar les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L'Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les condicions generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

1.2. Delegat de Protecció de Dades


L'empresa té Delegat de Protecció de Dades.

 


2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

- Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.
- Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost / comanda i / o la signatura d'un contracte mercantil.
- Enviar-per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra empresa, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

 


3. LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES


La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar les seves dades personals.


3.1. Consentiment per tractar les seves dades


En omplir els formularis, marcar la casella "Accepto la Política de Privacitat" i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'Empresa a través dels comptes habilitades a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.


3.2. Categories de dades


Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l'adreça IP des d'on s'accedeix al formulari de recollida de dades.

 


4. MESURES DE SEGURETAT


Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l'informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

 


5. CESSIÓ DE DADES


No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

 


6. DRETS DE L'USUARI


Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamaciones. D'acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la potabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

6.1. Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels seus drets són el telèfon 972314005 i el correu electrònic: [email protected]. Recordeu acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-te.

 

 

7. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÓNICAS

Así mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella "Accepto l'enviament de comunicacions electròniques", està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, o un altre mitjà electrònic l'enviament d'informació sobre l'empresa.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies per millorar la teva experiència i per tenir estadístiques de les visites